ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

Р Е Г Л А М Е Н Т за провеждане на III МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ - БЕЗЦЕНЕН ДАР ”

         Цели:         

  • Да открива, популяризира и подкрепя  деца и ученици с дарби в областта на изобразителното  и приложно изкуство .

  • Да мотивира и насочва  учениците към  проучване на природни забележителности,    

      съхраняване на биологичното разнообразие и опазване на околната среда.

           

Условия за участие:

Право на участие в конкурса имат всички деца и ученици на възраст от  6 до 19 г.

С право на  представяне до 2 творби. 

1.            Тематични  направления  -  Природни забележителности ; Защитени растителни и животински видове ;  Природата - безценен дар ; С любов и грижа за природата .

2.            Размер на картините минимум  35/50 см., максимум 50/70 см ;   Рисунки с размер под 35/50 ще бъдат дисквалифицирани.

3.      Рисунките , изработени на картон и творбите приложно изкуство да съответстват на темата. Всяка рисунка да бъде придружена с кратко описание, пояснителен текст за изобразените природни забележителности, защитени видове, екологична дейност.

4.     Материали -  Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.  Творбите да не бъдат паспартирани. 

5.  Информация за автора - на гърба на всяка творба  да има следната информация, в долния ляв ъгъл  /с големи печатни букви или на залепен лист с формат 15/20 см / :

- Име , Фамилия ;   Момче или момиче

- Възраст, клас ;   училище, ЦПЛР, школа / адрес, телефон за връзка

- име, фамилия на ръководителя/  e-mail

- националност

- адрес (e-mail, телефон)

- име (заглавие) на творбите  

        

7.  Оценка и класиране на участниците  ще се извърши за рисунка и за приложно изкуство, 

по възрастови групи:                             

I    възрастова група  -  I-IV клас

ІI   възрастова група    - V-VІІ клас

ІІI  възрастова група   - VІІІ-ХІI клас

   

8. Критерии:  Оценява се отразяването  на екологичната тема, оригиналност на идеята, цветово въздействие и композиция, прецизност на изпълнението, художествена изразителност и оригиналност.

9. Награди: І, ІІ и ІІІ награда за всяка възрастова група, поощрителни награди, както и специални награди. Ще бъдат присъдени поотделно за участници от страната /училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, арт школи/  и за участници от други държави.

10. Жури от български художници и експерти ще присъди наградите за представените рисунки и приложно изкуство. Класираните участници и техните ръководители ще бъдат уведомени официално  за откриването на изложбата и награждаване.

11. Наградените и селектирани от журито рисунки и творби приложно изкуство ще бъдат експонирани в Международна  изложба  "Планетата  Земя - безценен дар", която ще се открие на  31.05.2019 г. от 17.30 часа в Художествена галерия, гр.Силистра.

    

 

 Краен срок за изпращане   -   10. 05. 2019 г.

     Адрес  - гр.Силистра 7500 , ул."Добрич" 68 а ,  ОДК Силистра

      e-mail   odk_silistra@abv.bg   ; тел.086 824046 ; 086 824257

 

26.03.2019