ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

Статут на Екофорум "Сребърна 2019"

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО -  СИЛИСТРА

ОБЩИНА СИЛИСТРА  -   ЦПЛР, ОБЕДИНЕН  ДЕТСКИ  КОМПЛЕКС

ФОНДАЦИЯ  "ЕВРИКА"  СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - РУСЕ

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 НА XXVIII МЕЖДУНАРОДЕН  ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ "СРЕБЪРНА, 2019"

Посвещава се на Световния ден на околната среда  5 юни

период на провеждане   31.05 - 02.06.2019 г.

 

 

XXVIII   МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ   "СРЕБЪРНА"  2019

 

 ЦЕЛИ НА ФОРУМА 

1.     Да предизвика и подкрепи учениците към разработване на екологични проекти и за активно включване в практически инициативи от областта на екологията и опазване на околната среда, за съхраняване на биологичното разнообразие и уникалност на планетата Земя.

2.  Да се осигурят възможности за участващите ученици и екипи :

 Да представят авторски идеи и интерпретации на определени теми, въз основа на извършени изследвания, целящи решаването на екологични проблеми.

  Да защитят собствени позиции по актуални за обществото проблеми за природозащитна дейност.

  Да се активизират  за изследователска работа, проектна дейност и  инициативи за опазване на околната среда.

  Да популяризират уникалното природно богатство на Биосферен парк "Сребърна", община Силистра.

 

      Да създават и развиват сътрудничество между ученически екипи чрез презентиране и популяризиране на проектен опит,  практики  в областта на екологията и културно-историческото наследство.

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Ø    Защитени  природни  обекти

Ø         Проблеми на чистотата на водите, въздуха и почвите и мерки за тяхното опазване 

Ø    Битови и промишлени отпадъци - екологични проблеми, съхранение и преработка

Ø    Енергийни източници - видове: екологични проблеми, възможности и перспективи за развитие на алтернативни енергийни източници

Ø    Човекът и неговата жизнена среда

Ø    Биологично разнообразие - състояние и опазване.

 

 

  УЧАСТНИЦИ

 

 Ученици от 5 до 12 клас, от страната и чужбина, които проявяват интерес към екологията, живата и нежива природа, с принос за нейното изучаване и опазване.

Участието е индивидуално и  колективно в екип, на ученици от класове, клубове, школи, групи по интереси от училища  и ЦПЛР.

         

              УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

·                    Всеки индивидуален или колективен участник в конкурса трябва да разработи проект по избрана тема от определените направления.

Освен теоретичното изложение на проблема, проектът съдържа описание на извършената практическа работа по неговото проучване,  с анализ и оценка на получените резултати от реализираните дейности за опазване на околната среда.

От особена важност е разработваната тема в проекта да бъде конкретна и според възможностите на ученика /знания, умения, възраст/.

·                    Проектите да бъдат представени на постери, табла, макети и мултимедийна презентация,  за  публична защита.

·                    Участниците да подадат заявка за Международния екологичен форум "Сребърна" 2019, по образец, в ЦПЛР - ОДК, Силистра.

·         Със заявката да се представи  резюме на проекта  - до 3 страници, формат А4, със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, в електронен вариант.

Посочва се електронен адрес, името и телефон за връзка с учителя или консултанта, подпомогнал автора / екипа при разработването на проекта.

·                    Класирането се извършва след публична защита на проекта, в две възрастови групи -  за ученици от 5 - 7 клас  и   от 8 - 12 клас.

·                    Оценява се актуалността на екологичната тема, оригиналност на разработката, личен принос и новаторство.

 

 Международният екологичен форум  се провежда по предварително обявена Програма, в зависимост от броя на допуснатите проекти и екипи,  с  продължителност до  три дни.

 

Първи ден

Участващите ученици и екипи подреждат щандове с постери, табла, макети, снимки и  материали, демонстриращи  изследователска  дейност на ученическия екип или участник.

Откриване на форума и награждаване на участници в Национални конкурси "Земята-наш дом".

 Публично представяне на щандовете пред жури и участници,  по  възрастови групи

 / 5-7кл. и  8-12 клас/.

Посещение на Художествена галерия Силистра, крепост "Меджиди табия", Дунавски парк, Исторически музей .

 

Втори ден

Публична защита на проектите чрез презентация, въпроси от жури и другите участващи екипи,  по регламент,  за ученици от двете възрастови групи .

Публична защита на проектите чрез презентация от участващи екипи от Румъния и др.

Посещение на ПМ"Сребърна", разходка с кораб по р.Дунав.

Творчески срещи на екипите ученици.Литературно четене на класирани литературни творби- стихотворения, есета, разкази.

Награждаване на автори на екологични проекти, за ученици от двете възрастови групи .

 

Класираните участници от I-III място , индивидуално разработили проект по обявените теми на конкурса могат да кандидатстват за стипендии по Програмата за закрила на децата с изявени дарби на МОН и за прием в РУ"Ангел Кънчев", гр.Русе и филиал в гр.Силистра.

 

 

Заявка за участие по приложения образец  и  резюмето на проекта в електронен вариант  се изпращат  в  ЦПЛР-ОДК, Силистра,   в срок   до   10.05.2019 г. 

на адрес:

гр. Силистра 7500, ул. "Добрич" 68 а

Обединен детски комплекс

За допълнителна информация

ОДК- Силистра, тел. 086 824 046 ; 086 824 257   е-mail : odk_silistra@abv.bg

Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

 

ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

 

 

Оценяването на проектите се извършва от национално жури, за двете възрастови групи

При оценката се имат в предвид следните критерии:

І . За представените щандове

- избор на актуален екологичен проблем за страната и района, в който живеят участниците            

- обосновка на избраните методи на работа и посочване на предимствата им                                                    

      - представяне на последователните етапи при реализирането на проектите                                                         

    - личен принос и новаторство при реализиране на проекта                  

естетическо, техническо и оригинално оформяне на щанда                                                                         

      - писмена и говорима грамотност.

                                                                                                     

ІІ. За мултимедийна презентация на проектите / публична защита

- познания, екологична и биологична култура на учениците представящи проекти ;

 

- оригиналност на представянето, създаване на интерес сред участващи екипи и журито на форума;

 

- презентационни умения и техническо оформяне на презентацията според изискванията;

 

- компетентност при излагане на проблема , решения, предприети действия ;

 

- финансова обосновка на проектната дейност.

 

 

  •    Колективно  участващите екипи,  определят помежду си до трима ученици, които се допускат до публична защита.

     

  • Авторите на допуснатите до публична защита проекти представят проблема,  обосноват своята теза и защитават предлаганите идеи  /до10 мин. /

  • На участниците в конкурса за проекти ще бъде предоставена възможност да направят свое класиране за двете възрастови групи. Проектите, получили максимална подкрепа получават специална награда.  

 

 

ЗАЯВКА

ЗА УЧАСТИЕ В  XXVIII  МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ

"Сребърна"  2019

 

Проект / тема

 

 

Направление

 

 

Трите имена на ученика/ци  ,  клас

/ възрастова  група /

 

 

Трите имена на ръководителя                       Тел. за връзка

 

 

Институция, която представляват

 

 

Адрес

 

 

Тел. / e-mail

 

 

   Участие в други национални екологични конкурси  / класиране  

 

 

       

 

   До защита на проекти се допускат индивидуални участници и екипи, подали своевременно заявка  и представили резюме на творческите разработки  / с посочени  имена, населено място, училище/институция, клас, телефон за връзка /.

 

26.03.2019