ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

ЕКОФОРУМ СРЕБЪРНА 2017

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА"

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СИЛИСТРА

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - РУСЕ

ОБЩИНА СИЛИСТРА - ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

под патронажа на Кмета на община Силистра

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА XXVI МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ "СРЕБЪРНА, 2017"

РЕГЛАМЕНТ ЗА НАЦИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН КОНКУРС "ЗЕМЯТА НАШ ДОМ" ЗА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПРИЛОЖНО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Посвещава се на "Световния ден на околната среда"- 5 юни

период на провеждане 02.06 - 04.06.2017 г.

XXVIМЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ "СРЕБЪРНА, 2017"

ЦЕЛИ НА ФОРУМА

1. Да засили интереса на учениците към екологията, да съдейства за активно гражданско поведение и отговорност за опазване на околната среда, биологичното разнообразие и уникалността на планетата Земя.

2. Да се осигурят възможности за участващите ученици за:

 • Да представят авторски идеи и интерпретации на определени теми, въз основа на извършени изследвания, целящи решаването на екологични проблеми
 • Да защитят собствени позиции по актуални за обществото проблеми за природозащитна дейност
 • Да се активизират за изследователска работа, проектна дейност и оригинални инициативи за опазване на околната среда
 • Да популяризират уникалното природно богатство на българската орнитофауна в резервата "Сребърна"
 • Да създават и развиват сътрудничество между ученически екипи чрез презентиране и популяризиране на проектен опит и практики в областта на екологията.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Защитени природни обекти

Проблеми на чистотата на водите, въздуха и почвите и мерки за тяхното опазване

Битови и промишлени отпадъци - екологични проблеми, съхранение и преработка

Енергийни източници - видове: екологични проблеми, възможности и перспективи за развитие на алтернативни енергийни източници

Човекът и неговата жизнена среда

Биологично разнообразие - състояние и опазване

 

УЧАСТНИЦИ

Ученици от 5 до 12 клас, от страната и чужбина, които проявяват интерес към екологията, живата и нежива природа и имат конкретен принос в нейното изучаване и опазване.

Участието е индивидуално или колективно в екип, от класове, клубове, школи, групи по интереси.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

· Всеки индивидуален или колективен участник в конкурса трябва да разработи проект по избрана тема от определените направления.

Освен теоретичното изложение на проблема, проектът задължително трябва да съдържа описание на извършената практическа работа по неговото проучване, анализ и оценка на получените резултати от реализираните мероприятия за опазване на околната среда.

От особена важност е разработваната тема в проекта да бъде конкретна и според възможностите на ученика /знания, умения, възраст/.

· Проектите да бъдат представени на постери, табла, макети и мултимедийна презентация - чрез публична защита.

· Участниците подават заявка за Международния екологичен форум "Сребърна -2016", по образец, в ОДК - Силистра.

· Заедно със заявката се изпраща кратко резюме на проекта - не повече от 3 страници, формат А4, със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, в електронен вариант.

Посочва се електронен адрес, името и телефон за връзка с учителя или консултанта, подпомогнал автора при разработването на проекта.

· Класирането се извършва след публична защита на проекта, в две възрастови групи - за ученици от 12г. до 15 години и от 15г. до 19 години.

· Оценява се актуалността на екологичната тема, оригиналност на разработката, личен принос и новаторство.

Конкурсът се провежда по програма, в зависимост от броя на допуснатите екипи, с продължителност до три дни

Първи ден:
Участниците подреждат щандове с постери, табла, макети, снимки и други материали, демонстриращи изследователската и проучвателска дейност на ученическите екипи.

Публично представяне на щандовете пред журито и участниците - за учениците от двете възрастови групи / 5- 8 и 9-12 клас/.

Втори ден:
Публична защита на проектите чрез презентации, въпроси и отговори, пред журито и другите участници - за ученици от двете възрастови групи / 5- 8кл., 9-12 клас/.

Класираните индивидуални участници могат да кандидатстват за целогодишни стипендии по Програмата за закрила на децата с изявени дарби.

Заявка за участие по приложения образец и резюмето на проекта в електронен вариант се изпращат в ОДК-Силистра, в срок до 11.05.2017г. на адрес:
гр. Силистра 7500, ул. "Добрич" 68 а

Обединен детски комплекс

За допълнителна информация

ОДК- Силистра, тел. 086 824 046 ; 086 824 257

E-mail : odk_silistra@abv.bg

ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Оценяването на проектите се извършва от специализирана комисия за двете възрастови групи поотделно.

При оценката се имат предвид следните критерии:

І . За представените щандове - публична защита

 • избор на актуален екологичен проблем за страната и района, в който живеят участниците
 • обосновка на избраните методи на работа и посочване на предимствата им
 • представяне на последователните етапи при реализирането на проектите
 • личен принос и новаторство при реализиране на проекта 
 • естетическо, техническо и оригинално оформяне на щанда
 • писмена и говорима грамотност.

ІІ. За мултимедийна презентация на проектите - публична защита

 • екологична и биологична култура на учениците представящи проекта
 • оригиналност на представянето, създаване на интерес сред зрителите и журито
 • презентационни умения и техническо оформяне на презентацията според изискванията
 • компетентност при излагане на проблема
 • финансова обосновка на проектната дейност
 • съобразяване на представянето с регламентираното време.

Колективни участници, чийто брой надхвърля трима души, определят помежду си трима ученици, които се допускат до публична защита.

Авторите на допуснатите до публична защита проекти представят проблема, обосноват своята теза и защитават предлаганите идеи /до 10 мин. /

На участниците в конкурса за проекти ще бъде предоставена възможност да направят свое класиране за двете възрастови групи. Проектите, получили най-много гласове ще бъдат отличени със специална награда.

СЪПЪТСТВАЩИ ИЗЯВИ НА XXVI МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ "СРЕБЪРНА, 2017"

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ЗЕМЯТА - НАШ ДОМ"
ЗА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

Условия за участие в конкурса за рисунки и приложно изкуство

Рисунките да бъдат по темата, изработени на картон в размер 35/50 см.;
Всяка рисунка да бъде придружена с пояснителен текст за изобразения защитен вид;
Творбите да не бъдат паспартирани.
На обратната страна на рисунката да бъдат отбелязани следните данни: трите имена на автора; точен адрес; учебен клас и навършени години; учебно заведение; телефони за контакти.
Оценява се отразяване на екологичната тема, ниво на изпълнение, художествена изразителност и оригиналност.

Класирането се извършва по възрастови групи за:

I - ва възрастова група -I-IV кл.
ІI-ра възрастова група - V-VІІ кл.
ІІI-та възрастова група -VІІІ-ХІI кл.

Специално жури ще номинира авторите на представените рисунки и приложно изкуство. Отличените творби ще бъдат експонирани в изложбена зала в Младежки дом, гр.Силистра, на 03.06.2017г.

Краен срок за изпращане -11. 05. 2017 г.
Рисунките да се изпращат на адрес: гр.Силистра 7500; ул. "Добрич" № 68а, ОДК

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ЗЕМЯТА - НАШ ДОМ"
ЗА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ

Условия за участие в конкурса за литературно творчество

С представена литературна творба по тема "Земята - наш дом" по жанрове есе ; стихотворение ; разказ ;

Литературните творби да бъдат посветени на темата на конкурса.

Творбите да са написани на компютър и изпратени на хартиен носител, в два екземпляра.
На гърба на всяка литературна творба да бъдат отбелязани следните данни: трите имена на автора; точен адрес; учебен клас и навършени години; учебно заведение; телефони за контакти.

Класирането се извършва по възрастови групи
І възрастова група - I-IV клас
ІI възрастова група - V-VІІ клас
ІІI възрастова група - VІІІ-ХІI клас

Краен срок за изпращане - 11. 05. 2017 г. , гр. Силистра - 7500; ул."Добрич" № 68а
Обединен детски комплекс

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ "Сребърна, 2017" 

До защита на проекти се допускат участниците, подали своевременно заявка и представили резюме на творческите разработки - с посочени трите имена, ЕГН, населено място, училище/институция, клас, телефон за връзка.

Заявката може да изтеглите от тук:

http://odk-silistra.com/images/uploads/17.03.2017-d3d69a6be2a6570759377c4f7cfef9e71.doc

09.03.2017