ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА

ОДК - Силистра обявява свободно работно място за длъжността ИНСТРУКТОР

Изх.№ 207 / 01.09.2016 г.

Обявява свободно работно място  за длъжността ИНСТРУКТОР СПОРТЕН, ТЕНИС НА КОРТкод по НКПД  34223010  на основание  чл.68, ал.1, т.1 и във връзка с чл.70, ал.1 и ал.2 от КТ

Място:  спортна площадка по тенис, при ОДК, гр.Силистра

Тип на организацията: Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК

 І.Изисквания за заемане на длъжността

 1. Образование -  висше или средно образование, правоспособност за треньор / инструктор по тенис на корт

 2.  Трудов стаж - минимум 3 години, работа като инструктор по тенис на корт          

 3.   Правоспособност за спортен инструктор/треньор по тенис на корт

 II. Необходими документи :

1.Заявление  за кандидатстване за  работно място

2.Професионална автобиография

3.Ксерокопия на документи за придобито образование, Удостоверение  за правоспособност  инструктор тенис на корт; Копие от сертификати, препоръки и други документи, удостоверяващи квалификацията

4.Ксерокопие на трудова книжка

5.Мотивационно писмо /Опит на подобна позиция е предимство

6.Медицинско свидетелство,  при сключване на тр.договор

7.Свидетелство за съдимост,  при сключване на тр.договор

Документите се подават в ОДК, гр.Силистра, до директора на ОДК. 

 III. Срок за подаване на документи

от 01.09 -  до 08. 09. 2016г. ,  от 9.00ч. - 12.00ч. , от 14.00 - 16.00ч.  в ОДК , кабинет №10, ул.\"Добрич\" 68а,  гр.Силистра

Подборът ще се проведе на два етапа:

 Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания

 Интервю с допуснатите кандидати, на 10.09.2016г.,  от  13.00ч.

 Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени и поканени за събеседване.

     Телефони за връзка  : служебен 086 824046,   СSМ: 0876 878798 

07.09.2016